عروسكی با سلول های گیاهی

Date January 27, 2009

 
دانشمندان پژوهشگاه ایندوستریال ساینسِ توکیو عروسکی ساخته اند از سلول های گیاهی به طول پنج میلیمتر که فقط یک روز در آزمایشگاه زنده ماند، اما با این حال ممکن است روزی به خانه ها و به اتاق های کودکان هم راه یابد و جایگزین عروسک الكترونیكی و معروف تاماگوچی بشود.
لینك: عروسكي با سلول های گیاهی

بازگشت به فهرست